ނަރަކަ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ވަރަށް ގިނަ މިތިއަރީތަކާއި ދީންތަކުގައި، ނަރަކައަކީ، ފާފަވެރިންގެ ނަފްސުތައް، ފަހު ޙަޔާތުގައި ތަކުރާރުކޮށް ވޭނާއި އަނިޔާ ތަޙައްމަލު ކުރަމުންދާ ތަނެއްކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.