ހެމްބާގް ޝޫޓިން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ބަޑިޖެހުމުގެ ހާދިސާ ހިނގި ކިންގްޑަމް ހޯލް ކޮމްޕްލެކްސްގަ އެވެ. ހެމްބާގްގެ ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެތެރެއަށް ވަންނަ ދޮރު ކައިރީގައި މާ ބަހައްޓައިގެން ހަމްދަރުދީ ފާޅުކޮށްފަ އެވެ

ހެމްބާގްގެ ކިންގްޑަމް ހޯލުގައި ހާޒިރުވި މީހުންނަށް ހަމަލާދިނުން މާރޗް 9، 2023 ގައި ހެމްބާގް-ވިންޓަރހޫޑް ކޮންގްރެޖެޝަންގައި ހަފްތާގެ މެދުތެރޭގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަކަށްފަހު ހަމަލާދިން މީހަކު އެ އިމާރާތަށް ވަދެ 7 މީހަކު މަރާލިއެވެ. އެތައް ބަޔަކު މަރާލައި ޒަހަމްކޮށްލުމަށްފަހު ވަގަށް ނަގާފައިވާ މީހާއާއި ގަތުލު ކުރި މީހާ ވަނީ އަމިއްލައަށް މަރުވެފައެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ހެމްބާގްގެ ކިންގްޑަމް ހޯލެއްގައި މާޗް 9، 2023 ގައި ހިނގި ބަޑިޖެހުމުގެ ސަބަބުން ޖެހޯވާ ހެކިވެރިންނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެން މީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރި އެވެ. ޕަބްލިޝިން ކޮމިޓީގެ އެހީތެރިއެއް ކަމަށްވާ ގަޖުސް ގްލޮކެންޓިން އާއި ޑރ. އަދި ސެންޓްރަލް ޔޫރަޕް ބްރާންޗް ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޚުންނާއި އުޚުތުންނަށް އަރާމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހެމްބާގަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. މާޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ކުޅިވަރު މައިދާނެއްގައި ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ ހަނދާނީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާފައެވެ. އަސަރުގަދަ ޕްރޮގްރާމް ބެލި މީހުންނަށް ފެނުނީ އެއީ ހިތާމަކުރާ މީހުންނަށް ހިތްހަމަޖެހުމާއި އެހީތެރިވުމުގެ މާތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބާރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް އިހުސާސް ކުރެވުނީ އެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި އެއް ފިރިހެނަކު ފާޅުކުރި ފަދައިން: “އަހަރެމެންނަށް މިއަދު ހަގީގަތުގައިވެސް އިހުސާސް ކުރެވުނީ ޔަހޫދީންގެ ބައްދާލުމެވެ.”

މި ހަރަކާތުގައި 3،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ޝަޚުޞީ ގޮތުން ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ހިދުމަތުގެ ލައިވް ސްޓްރީމަކަށް 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ކަނެކްޝަން ހެދި އެވެ.

ޖެހޯވާސް ހެކިވެރިންގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި ކުއްލި ހާލަތުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަންދޫބުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހެމްބާގްގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ މޭޔަރާއި، ހެމްބާގް ސިޓީ ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސްއާއި، ހެމްބާގްގެ އެމެރިކާގެ ކޮންސުލް ޖެނެރަލްއާއި، ސެނެޓަރ އޮފް އިންޓީރިއަރ އެންޑް ސްޕޯޓްސްއާއި، ސެނެޓްގެ ޗާންސެލަރީގެ ވެރިޔާއާއި، ހެމްބާގްގެ ޗީފް އޮފް ޕޮލިސްއާއި، ނައިބު ރައީސް ހިމެނެއެވެ ޕޮލިސް. ސެންޑަސަން ބެލުންތެރިންނަށް ވިސްނައިދިނީ މާތްالله މާނައެއް ނެތް މުސީބާތްތަކެއް މެދުވެރި ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެއީ ދަރުސް ފޮތުގައި “ހީވެސް ނުކުރާ ޙާދިސާތަކެއް” ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަންކަމެވެ. ސެންޑަރސަން ވިދާޅުވީ، “ބުއްދި ނެތް އަމަލުތަކުގައި ނުވަތަ ރެންޑަމް ޓްރެޖެޑީތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެން ކޮންމެވެސް މަޤްޞަދެއް ހޯދަން ނުޖެހޭނެ . . . އަހަރެމެންގެ އުންމީދު، އަހަރެމެންގެ އީމާންތެރިކަން، އަހަރެމެންގެ ލޯބި މުސީބާތުން ސަލާމަތްވެވޭނެއެވެ. ނަފްރަތާއި އަނިޔާވެރިކަމުގެ މައްޗަށް އުފުލިދާނެ.” އަދި ފުލުހުންނާއި، އިމަޖެންސީ ސާވިސަސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި، ޔަހޫދީ ހެކިވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މެޑިކަލް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.

ޑިރކް ސިއުޕެކް އެވެ ސިއުޕެކް އޭނާގެ ހިތްދަތި ހަނދާނީ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ މާޗް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާއަކީ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި މަދު ބަޔަކަށް ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް ދިން ހަމަލާއެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިތަނަށް މިއައީ ނަފްރަތާއި އަނިޔާވެރިކަމަށް ޖަވާބެއް ހުށަހަޅަން. އެއީ ލޯތްބާއި އޯގާތެރިކަމާއި އެންޕެތީ އިން އެކުލެވިގެންވާ ޖަވާބެއް، އުންމީދާއި އީމާންތެރިކަމުން ވެސް ޖަވާބެކެވެ. ‘ނުބައިކަމުން ފަތަޙަ ނުވެ،’ އަޅުގަނޑުމެން މާތް ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި ކިޔަނީ، ‘އެކަމަކު ހެޔޮކަމުން ނުބައިކަން ފަތަޙަ ކުރަމުން ގެންދާށެވެ.’ މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަޒުމެވެ. މިއަދު މިތަނަށް މިއައީ އެހެންވެ.” މުސްލިމުންގެ ފަރާތުން ވެސް ތައުޒިޔާ ފޮނުވި: ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްގެ ސަރުކާރެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޖަޒުބާތީ ވަގުތުކޮޅެއް ބެލުންތެރިން ހިއްސާކުރީ ސިއުޕެކް ކޮންމެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކޮންމެ ޝިކާރައަކަށް ނަން ނަންގަވައި، “އަހަރެމެން މިތަނަށް ވެސް މިއައީ އަލްވަދާއު ކިޔުމަށް، ހަނދާނުގައި، އަދި ސްޓެފަން އާއި ސެބަސްޓިއަން އާއި ޖޭމްސް އާއި މާރީ އާއި ސްޓެފަނީ އާއި ޑޭން އާއި އަލްވަދާއު ކިޔުމަށެވެ ، އަދި އަހަރެމެންގެ ކުޑަކުޑަ ރޯމީ (ހަމަލާގައި މަރުވި ބަނޑުގައި އޮތް ކުއްޖާ) އަށް.” ބެލުންތެރިންގެ ތެރެއިން ދިރިތިބި ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާ މުހާތަބު ކުރައްވައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، “އަހަރެމެންވެސް ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ އަރިހުގައި ތިބެން، ތިޔަ ލޮބުވެތި ގާތްތިމާގެ މީހުން” ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ އިންސްޕަޔަރ ކުރާ ނިންމުމުގައި އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވީ ކޮންމެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ވަކި ސިފަތަކެއް ކަމަށާއި އެއީ ސަލާމަތްވި މީހުންނަށް ގެއްލިގެންދާނެ ސިފަތަކެއް ކަމަށެވެ. ވަޙީ 21:4، 5 އަށް އިޝާރާތްކޮށް، "ކަލާނގެ އަދި އެކަލާނގެ އެމީހުންގެ ލޮލުން ކޮންމެ ކަރުނައެއް ފޮހެލައްވާނެ،a އަދި މަރު ދެން ނުހުންނާނެ،b އަދި ހިތާމައާއި ރުއިމާއި ވޭން ވެސް ދެން ނުހުންނާނެއެވެ.c ކުރީގެ ކަންތައްތައް ފާއިތުވެއްޖެއެވެ." އަދި ތަޚުތުގައި އިށީނދެވަޑައިގެންނެވި މީހާ ވިދާޅުވިއެވެ: “ބައްލަވާ، އަހަރެން ހުރިހާ ކަމެއް އައުކުރަމުން މިދަނީ.”e އަދި ހަމައެހެންމެ އޭނާ ވިދާޅުވަނީ: “ލިޔުއްވާ، މި ބަސްތަކަކީ ވަފާތެރި* އަދި ތެދު ބަސްތަކަކަށް ވާތީއެވެ.”، އޭނާ ފާޅުކުރެއްވިއެވެ: “އާދެ، އަހަރެމެންގެ މަރުވެފައިވާ މީހުން ހަނދާންވެއެވެ. އަހަރެމެން ހިތާމަކުރަނީ އަހަރެމެންގެ މަރުވެފައިވާ މީހުންނެވެ.އެމީހުން އަހަރެމެންގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިތިބޭނެ، އަހަރެމެންގެ ކަލާނގެ މިހާރު އަހަރެމެންނަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ ހިތާމަ ދާއިމީކޮށް ޝިފާ ދެއްވާނެ ދުވަހެއް އަންނާނެ، ސަބަބަކީ އެކަލާނގެ އެކަން ނިމުމަކަށް ގެނެސްދޭނެތީ.... މަރު ދެން ނުވާނެ.. އެއީ އަހަރެމެންގެ ތަޞައްވުރު.މަރު ބަލިކުރެވޭނެއެވެ.މަރު އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނަން ނުޖެހެއެވެ.އެންމެ ފަހު ބަސް ބުނަނީ މާތްރަސްކަލާނގެ... ސްޓެފަން، ސެބަސްޓިއަން، ޖޭމްސް އަދި މާރީ، ސްޓެފަނީ، ޑޭން، އަދި އަހަރެމެންގެ ކުޑަކުޑަ ރޯމީގެ ދިރިއުޅުމުގައި އެންމެ ފަހު ބަސް ، އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކައެވެ.” ހަނދާނީ ޖަލްސާ ނިމުމުން ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ވަނީ އާންމުކޮށް ބަޔާންތައް ނެރެފަ އެވެ. ވަކިވަކިން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުތަކުގައި ހެމްބާގްގެ ފުރަތަމަ މޭޔަރު ޑރ.ޕީޓާ ޓްޝެންޝަރ އާއި ހެމްބާގް ސިޓީ ޕާލަމެންޓްގެ ރައީސް މިސިސް ކެރޮލާ ވެއިޓް ވަނީ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ ރައްޓެހިންނާއި އާއިލާތަކަށް އަމިއްލަ ހަމްދަރުދީ ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. ޑރ.ޓްޝެންޝަރ ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ސަލާމަތްވި މީހުން “އެމީހުންގެ ހިތާމައާއި އަނިޔާތައް ވަރަށް ހިތްވަރާއެކު ޙައްލުކުރަމުން ދިޔައީ” “އެމީހުންގެ ފުން ކްރިސްޓިއަން އީމާންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން” ކަމަށެވެ. އަދި ޖަރުމަނުގެ ފެޑެރަލް ރައީސް މިސްޓަރ ފްރެންކް-ވޯލްޓަރ ސްޓޭއިންމައިއާ ލިޔުއްވާފައިވާ ތާއީދު ސިޓީއެއް ވެސް ކިޔައިދެއްވިއެވެ. ގިނަ މީޑިއާތަކުން ހާޒިރުވެ އެ ހިދުމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓް ކުރި އެވެ. ޓެލެވިޜަން ކްރޫ މެމްބަރަކު ކޮމެންޓް ކުރި ގޮތުގައި “މިތަނުގެ ހުރިހާ މީހުންގެ އޯގާތެރިކަމަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަމެއް.” އޭނާ ވިދާޅުވީ، “އަޅުގަނޑުމެން ގިނަ އިވެންޓްތަކެއްގެ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ނަމަވެސް، މިތަނުގެ މާހައުލު ނުވަތަ ތަގުރީރުތަކުގެ ގޮތާއި ކޮންޓެންޓް ފަދަ ކަމެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދުވަހަކުވެސް ތަޖުރިބާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.”

އެ ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވި ދެމަފިރިއަކު ކިޔައިދިން ގޮތުގައި، “އެހާ ގިނަ އަޚުންގެ ވަށައިގެން ތިބެގެން އަހަރެމެންގެ އުންމީދުގެ މައްޗަށް ފިކުރުކޮށް، ހިތާމައިގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ދިއުމަކީ އެހާ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ.”

ހަމަލާ ދިން ކިންގްޑަމް ހޯލުގައި ބައްދަލުކުރާ އެހެން ޖަމާޢަތެއްގެ ބޭބެއަކު ކިޔައިދިނީ: “މިއީ ހިތާމައިގެ ދިގު މުއްދަތެކެވެ. އަހަރެން މިތަނަށް އައީ ހަމަ ފަސޭހައިން އެ ހިތާމައިގެ އިހުސާސުން ވަރުބަލިވެގެންނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ވަރުގެ ކަރާމާތްތެރި އިވެންޓެކެވެ . . . އަޚުންގެ ފަރާތުންނާއި އަދި އާންމުންގެ މަންދޫބުންގެ ފަރާތުން ވެސް ދެއްކި ހުރިހާ ބަޔާނެއްގައި ވެސް އިވެމުން ދިޔައީ އިންތިހާއަށް އެންޕެތީގެ އިހުސާސެއް.”

ހަނދާނީ ޖަލްސާއަކީ ޔަހޫދީންގެ ލޯބިވެރި އަޅާލުން ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ރަސްމިއްޔާތެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، “އޯގާތެރި ރަޙްމަތުގެ ބައްޕަ އަދި ހުރިހާ އަރާމެއްގެ ކަލާނގެ” ހެމްބާގްގެ ބަޑިޖެހުމުގެ ފުން އަސަރު ކުރި ހުރިހާ އެންމެންނަށް ތާއީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެކަން.