ހުޅުތައް ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހުޅުތައް ދުޅަވުން (އިނގިރޭސި ބަހުން: Arthritis)އަކީ ކޮންމެ ވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގެ ބައެއް ހުޅުތައް ނުވަތަ ހުރިހާ ހުޅުތައް ދުޅަވުމެވެ. ހުޅު ދުޅަވުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އެގޮތުން އެކި ވައްތަރު ތަކުގައި ދުޅަވާއި، ހުޅާއި ގޮތް ތަފާތެވެ.

ވައްތަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އޮސްޓިއޯއާތުރައިޓިސް
  • ރޫމަޓޮއިޑްއާތުރައިޓިސް
  • ސޮރިއެޓިކް އާތުރައިޓިސް
  • ސެޕްޓިކް އާތުރައިޓިސް
  • ރިއެކްޓިވް އާތުރައިޓިސް