ހީރޯސް (ޓީވީ ސިލްސިލާ)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ހީރޯސް އަކީ އެމެރިކާގައި 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2006 އިން ފެށިގެން ދައްކަމުން އަންނަ އިނގިރޭސި ޑްރާމާ ސިލްސިލާ އެކެވެ. މިޑްރާމާ ސިލްސިލާ އުފެއްދީ ޓިމް ކްރިންގ އެވެ.

External links[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]