Jump to content

ހިމިން އޮށްޓަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހިމިން އޮއްޓަރު (އިނގިރޭސި ބަހުން: Micronutrients) އަކީ ވަޒުނުގެ ނިސްބަތް މަދު ކާނާގެ ބާވަތްތަކެވެ. އެއީ މިމާއްދާތައް ވަޒަނުގެ ނިސްބަތުން ބޭނުންވާ މިންވަރު މަދުކަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އޭގެ މުހިއްމުކަން ވަރަށް ބޮޑު މާއްދާތަކެކެވެ.މިމާއްދާތަކުން ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ބޭނުންކުރެވޭގޮތް ހެދުމާއި، ސެލޯށިތަކުގެ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ދެމެހެއްޓުމުގައި އެހީތެރިވުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ :-

ރިފަރެންސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކާނާގެ ފައިދާ - މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު - ދިވެހިރާއްޖެ - 2003