ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Part of the series on
މަސީހީދީން

History of Christianity
Jesus of Nazareth
The Apostles
Ecumenical councils
Great Schism
The Crusades
Reformation

The Trinity of God
God the Father
Christ the Son
The Holy Spirit

Christian theology
Christian Church
Christian worship
Grace · Salvation
Sermon on the Mount
The Ten Commandments

The Christian Bible
Old Testament
New Testament
Apocrypha

Christian denominations
Catholicism
Orthodox Christianity

Protestantism
ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ

Christian movements

ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާ އަކީ 1917 މ. ވަނަ އަހަރު ސީނުކަރައިގެ ބީޖިން ގައި ގާއިމު ކުރެވުނު ކަނީސާ އެކެވެ. ހމކ ގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ނަދުވާ ގެ ޗެއަރމަން ކަމުގެ މަގާމަށް މިވަގުތު އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވަނީ ޕްރީޗަރ ޔުން-ޖިން ލިން އެވެ. ހަ ބައްރު ގައި މިވަގުތު މި ކަނީސާ އަށް ތަބާވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 މިލިއަންއެވެ.

މައިގަނޑު ފަސް ރުކުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ހަގީގީ މަސީހީ ކަނީސާގެ މުހިއްމު ފަސް ރުކުނަކީ:-

ރޫޙުލްޤުދުސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]


"Receiving the promised Holy Spirit, evidenced by speaking in tongues, is the guarantee of our inheritance of the Kingdom of Heaven".

ބެޕްޓިޒަމް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

"Water baptism is the sacrament for the remission of sins and for regeneration. The baptism takes place in natural living water, such as the river, sea, or spring. The Baptist, whom already had received baptism of water and the Holy Spirit, conducts the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. And the person receiving the baptism should be completely immersed in water with head bowed and face downward".

ފައިދޮވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

"The sacrament of washing of feet enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service. Every person who has received water baptism should have their feet washed in the name of Jesus Christ. Mutual feet washing can be practiced whenever is appropriate".

ކީރިތި މުވާޞަލާތު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament is held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice is used".

ސަބަތުގެ ދުވަސް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

"The Sabbath day, the seventh day of the week (Saturday), is a Holy Day, blessed and sanctified by God. It is observed under the Lord's grace for the commemoration of God's creation and salvation and with the hope of eternal rest in the life to come".

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]