ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހަވީރު ސްޕޯޓްސް އެވޯޑް އަކީ ތަފާތު ކުޅިވަރުތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެރޭ އެންމެ ދުވަސްވީ ދުވަހު ނޫސް ހަވީރު ގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެމުންގެންދާ އެވޯޑެކެވެ. ތާރީޚް

 • 1994 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ވިކްޓަރ ސްޓެނިއު – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 1995 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ޕެޓްރިކް ޗިކާޔާ – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 1995 : އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އާދަމް ޢަބުދުއްލަތީފް(ލައްޗޭ) –
 • 1996: އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – އާދަމް ޢަބުދުއްލަތީފް(ލައްޗޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2003 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2003: އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2003 : އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އިބްރާހީމް ނިޒާރ
 • 2004 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2004 : އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އިބްރާހީމް ނިޒާރ
 • 2005 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2005: އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީ : އަހުމަދު އަމީޒް
 • 2005 : އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކޯޗް : ޔްރޮދާން ސްޓޮއިކޯފް އިވަނޯފް – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2006 : އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ : ފާތިމަތު ރިޝްމާ
 • 2007 : އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅުންތެރިޔާ : އާމިނަތު ޝިއުރާ
 • 2007 : އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް
 • 2007 : އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އިބްރާހީމް ނިޒާރު
 • 2008: އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އަހުމަދު އަފްޝަން ރަޝާދު
 • 2008: އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ރެފްރީ : އަހުމަދު އަމީޒް
 • 2008: އެންމެ މޮޅު ނެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : އާމިނަތު ޝިއުރާ
 • 2008: އެންމެ މޮޅު އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : ޢާއިޝަތު ރީމާ
 • 2008: އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : މުޙައްމަދު ޒިލާލް
 • 2008: އެންމެ މޮޅު އަންހެން ވޮލީބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ : ޢާއިޝަތު ނާޒިމާ
 • 2009 : އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހަވީރުންދޭ ރަންބޫޓް – ޢަލީ އަޝްފާގް(ދަގަނޑޭ) – ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް