ހައިޑްރޯޖަން ސައިނައިޑް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފުއްޕާމޭގެ އެތެރޭގައި ކުދިކުދި ނަރުވާ ނުވަތަ އިސްތަށިތަކެއް ހުރެއެވެ. މިނަރުވާ ތަކުގެ ބޭނުމަކީ ހަށިގަނޑުން ބޭރުން ފުއްޕާމޭ އަށް ވާޞިލްވާ މާއްދާތައް ފުއްޕާމޭއިން ބޭރުކޮށް ސާފުކުރުމެވެ. ހައިޑްރޯޖަން ސައިނައިޑް ގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ އިން ހިންގާ މިބުނި ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބުރޫއަރާގޮތް ވެއެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ސިގިރޭޓްގެ ދުމުގައި ހިމެނޭ ވިހަ މާއްދާތައް ފުއްޕާމޭގައި ތަތްވެ، ހަރުލުމަށް ފުރުޞަތު ލިބިގެންދެއެވެ.