ހައިމް–މަންކް ސިންޑްރޯމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހައިމް-މަންކް ސިންޑްރޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Haim Munk syndrome )އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ވާރުތަވާ ބައްޔެކެވެ. މިބަލިޖެހުމުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ. ހައިމް-މަންކް ސިންޑްރޯމް ވާރުތަވަނީ އޮޓޯސޯމަލް ރިސެސިވް ޓްރޭޓް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މާނައަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުން ވެސް ބަލި ވާރުތާ ބަހާ ނުވަތަ ޖީން ލިބިފައިވުމެވެ.

ބައްޔަށްކިޔާ އެހެނިހެން ނަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކޮޗިން ޖެވިޝް ޑިސްއޯޑަރ
  • ކެރަޓޯސިސް ޕާމޯޕްލާންޓަރިސް

ހައިމް-މަންކް ސިންޑްރޯމް (އިނގިރޭސި ބަހުން: Nelson's syndrome )އަކީ އުފެދުމުގައި ހުންނަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ވާރުތަވާ ބައްޔެކެވެ. މިބަލިޖެހުމުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭނެއެވެ. ހައިމް-މަންކް ސިންޑްރޯމް ވާރުތަވަނީ އޮޓޯސޯމަލް ރިސެސިވް ޓްރޭޓް އެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މާނައަކީ މަންމަ އާއި ބައްޕަގެ ފަރާތުން ވެސް ބަލި ވާރުތާ ބަހާ ނުވަތަ ޖީން ލިބިފައިވުމެވެ.

  • އަތްތިލަ އަދި ފައިތިލައިގެ ހުދު ހަމުގައި ރަތް ކުލައިގެ ބޯކޮށް ހުންނަަަަ ތޮށިލީ ޕެޗްތަކެއް އުފެދުން
  • ދޮހާއެކު ހަންގަނޑުގައި އިންފެކްޝަން އަށަގަތުން
  • އަތްފައިގެ އިގިލިތަކުގެ ނިޔަފަތި އާދަޔާ ޚިލާފަށް ބޮޑުވުން
  • ދަތް ސާބިތުކަމާއެކު ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުގައި ބައިވެރިވާ ބައިތައް ހަލާކުވުން: ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާއަވަހަށް ކިރުބޯދަތްތައް ފައިބާގޮތް ވެއެވެ.
  • ފައިތިލަ ފަތިކޮށްހުރުން
  • އަތްފައިގެ އިގިލިތައް އާދަޔާ ޚިލާފަށް ދިގުވެފައި ހިމަވުން
  • އަތްފައި އިގިލިތަކުގެ ކޮޅުގައި ހުންނަ ކަށީގެ ބައި ހަލާކުވެ ނެތިދިއުން