ހަކުރާގެ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިއީ މެެދުޒިޔާރަތް ދޮށުގޭ އިރުން މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިސް ގެއިން ބަޔަކާ ހަމައަށް މެދު ޒިޔާރަތް މަގުގެ ދެކުނުގައި ހުރި ގަނޑުވަރެެކެވެ. [1]

މަސްދަރު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  1. http://saruna.mnu.edu.mv/jspui/bitstream/123456789/158/1/325_pt15-08172017131150.pdf