ހަންގަނޑު ދުޅަވުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ހަންގަނޑު ދުޅަވުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Dermatitis) ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ކޮންމެވެސް ސިފައެއްގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑުގައި އިންފްލެމޭޝަން އުފެދުމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ފުޅާކޮށް މާނަކުރެވިދާނެ ބަހެކެވެ. ނުވަތަ މެޑިކަލް ޓާރމެކެވެ. ހަންގަނޑު ދުޅަވުން ކުރިމަތިވަނީ އެކި ފަހަރު އެކިގޮތަށެވެ.

ވައްތަރުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އެއްޗަކާއި ނުގުޅިގެން ހަންގަނޑު ދުޅަވުން
  • އެއްޗަކާއި ބީހިގެން ހަންގަނޑު ދުޅަވުން
  • ބެކްޓީރިޔާގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ދުޅަވުން
  • ފަންގަސް ގެ ސަބަބުން ހަންގަނޑު ދުޅަވުން