ހަނގާކުރުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހަނގާކުރުމަކީ އަނގަބަހުން ނުވަތަ އަތްފައިން ނުވަތަ ބަޔަކު ލައްވައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ގެއްލުންދިނުމެވެ. އަނިޔާއެއްކުރުމެވެ. އުންދަގޫކުރުމެވެ. ޖިސްމާނީގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުންވެސް ހަނގާކުރެއެވެ. ކޮންމެ ގޮތަކުން ކުރިޔަސް މީހަކަށް އެއިން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ންވަތަ ދެރައެއް ލިބޭ ކޮންމެ ކަމަކީ ހަނގާއެވެ.