ހަށިގަނޑުން ބައެއް އައްސިކޮށްލުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ހަށިގަނޑުން ބައެއް އައްސިކޮށްލުން(އިނގިރޭސި ބަހުން: Regional Anaesthesia) އަކީ ހަށިގަނޑުން ބައެއް ނުވަތަ ވަކި ގުނަވަނެއް އައްސިކޮށްލުން އެވެ. މިއީ އައްސިކޮށް ނޭތެއްމުގައި ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ވައްތަރެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި:-

 • ބުރަކަށީގައި އުނަގަނޑާއި ދިމާލުން ތިރީ ބަދަތަކުގެ ކައިރިއަށް އިންޖެކްޝަންޖަހައި އައްސިކުރުން
 • ހަށިގަނޑުގެ ވަކި ބަޔަކަށް ސަޕްލައިކުރާ ނާރުތަކުގެ ކައިރިއަށް އިންޖެކްޝަންޖަހައި އެބައި އައްސިކުރުން

މިވައްތަރުގެ އައްސިކޮށްލުން ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ހާލަތްތައް

 • ބަނޑުގައިވާ ދަރިފުޅު ނެގުމަށް ކުރެވޭ އޮޕަރޭޝަން
 • ފޫޅުގެ ތިރިން ބަނޑުން ނުކުންނަ ހާނިޔާ އޮޕަރޭޝަންތައް
 • ފައިގެ ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް

އައްސިކުރުމުގެ ވައްތަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ބެލެވޭ ކަންތައްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

 • ފާއިތުވި އަދި މިހާރުގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު
  • ކުރިން އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން
  • ކުރިން ހެދުނީ ކޮންވައްތަރެއްގެ އައްސިކުރުމެއްތޯ ބެލުން
  • ދިގުމުއްދަތެއްގައި ބޭސް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ބައްޔަކަށް ބޭސް ބޭނުންކުރޭތޯ ބެލުން
  • ފުއްޕާމޭ، ހިތް، ފުރަމޭ، ގުރުދާގެ ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރޭތޯ ބެލުން
 • އޮޕަރޭޝަންކުރަނީ ކީއްވެގެންކަމާއި ކުރަނީ ކޮން ކަހަލަ އޮޕަރޭޝަނެއްކަން
 • އޮޕަރޭޝަން ކުރުމުގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ޓެސްޓްތަކާއި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަން ފަދަ ތަކެތީގެ ރިޕޯޓް