ވިޔަންސާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Vyansa އިން)
Jump to navigation Jump to search


ވިޔަންސާ ގެ ފުރިހަމަ ނަމަކީ ވިލިގިލީ ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އެސޯސިއޭޝަން އެވެ. ވިލިމާލެ ގައި އުފެދިފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ އަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި ތަފާތު ކުޅިވަރު ތަކުގައި ބައިވެރިވެ ކާމިޔާބުތައް ހޯދަމުންދާ ޓީމެކެވެ. މާލޭގެ 5 ވަނަ އަވަށް ވިލިމާލޭގައި އުފެދިފައިވާ މިޖަމްޢިއްޔާ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް މިވަގުތު މިޖަމްޢިއްޔާ ގައި 1500 އަށްވުރެ ގިނަ މެންބަރުން އެބަތިއްބެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]