The Ant Bully (video game)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
The Ant Bully
The ant bully.JPG

ފަންވަތް:Alternating rows table section

ގޭމް އޭންޓް ބުލީ އަކީ މި ނަން ކިޔުނު ކާރޓޫނު ފިލްމުގެ މައްޗަށް ބިނާ ކޮށް ހަދޭ ގޭމެވެ. މިގޭމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މިގޭމުގައި ކުޅުންތެރިން ޖެހޭނީ ލުކާސް ނަމަކަށް ކިޔުނު ހިންޏެއްގެ ބައި ކުޅެންށެވެ. ލުކާސް ޖެހޭނީ އޭނާގެ ކޮލޮނީ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ކުރަންށެވެ.

އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]