ސުވިސަރާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Switzerland އިން)
Jump to navigation Jump to search

ސުވިސަރާ ނުވަތަ ސުވިޒަރލޭންޑަކީ ޔޯރަޕުގެ ބައްރަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމެކެވެ.