ރަޝިޔަން ރޫބެލް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Russian ruble އިން)
Jump to navigation Jump to search

ރަޝިޔަން ރޫބެލް އަކީ ރޫސީވިލާތުގެ ފައިސާއެވެ.