ބަންގާޅުގެ ބޮޑުވަޒީރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Prime Minister of Bangladesh އިން)
Jump to navigation Jump to search

ބަންގާޅުގެ ބޮޑުވަޒީރު އަކީ ބަންގާޅު ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތެވެ.