ޕާކިސްތާނީ ރުޕީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Pakistani Rupee އިން)
Jump to navigation Jump to search

ޕާކިސްތާނީ ރުޕީ އަކީ ޕާކިސްތާން ގެ ފައިސާއެވެ.