ރޫސީވިލާތުގެ ޤައުމީ ސަލާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ National Anthem of Russia އިން)
Jump to navigation Jump to search

މި މަޒުމޫނަކީ ރޫސީވިލާތުގެ ޤައުމީ ސަލާމް އާ ބެހޭ މަޒުމޫނެވެ.bybsjjfthsdgbcdh