މަހަލް އެޑިޓަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Mahl Editor އިން)
Jump to navigation Jump to search

މަހަލް އެޑިޓަރ އަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ފޮރ މަހަލް ލެންގުއޭޖު (LCML) ގެ އެދުމަކަށް އަލްފާޟިލް މާއިދު މުޖުތަބާ ހެއްދެވި ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ނުސްޚާ ނަންބަރު 1.0 ނުކުމެފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.