މާފުށި (ފ.އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Maafushi (Faafu Atoll) އިން)
Jump to navigation Jump to search

ފ.އަތޮޅުގައި އޮތް ހަމައެކަނި ޔޮޓް މެރީނާ ހަދާފައިވަނީ މިރަށުގައެވެ. ވީބީ ބްރަދާރސް ގެ ފަރާތުން ހިންގާ މި ޔޮޓް މެރީނާ އަކީ އިޓަލީގެ ބަޔެއްގެ ޙިއްޞާ އޮންނަ ތަނެކެވެ. މިރަށް ޔޮޓް މެރީނާއެއްގެ ސިފައިގައި ހުޅުވާފައިވަނީ 2006 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޢާންމުގޮތެއްގައި މުއްސަދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ޚިދުމަތްދޭ މިޔޮޓް މެރީނާގެ ސަބަބުން ފ.އަތޮޅު ރައްޔިތުންނަށް އިގްތިޞާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ފައިދާތައް ލިބެމުން ދެއެވެ.