ވިހަ ލަގޮނޑި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Gloriosa superba އިން)
Jump to navigation Jump to search
ވިހަ ލަގޮނޑި

ވިހަ ލަގޮނޑި(ސައިންޓިފިކް ނަން: Gloriosa superba)ނުވަތަ (އިނގިރޭސި ބަހުން: Superb lily) ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭ ހިމެނޭ ވެލެއްގެ ގޮނޑިއެކެވެ. ވިހަ ނުފިލުވައި މި ގޮނޑި ކައިފިނަމަ ވިހަވާނެއެވެ. ވިހަ ލަގޮނޑި ފައިބާ ވެލަށްވެސް ކިޔަނީ މިހެންނެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ފަތްޕިލާވެލީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވެލެކެވެ. މިވެލުގެ ފަތް ހުންނާނީ ފަހަތުކޮޅަށް ފުޅާކޮށް ކުރީކޮޅަށް ހިމަކޮށެވެ. މާ ހުންނާނީ އޯކިޑުގެ ބައެއްވައްތަރުގެ މާ ހުންނަހެން ފިޔަ ކަފިވެފައެވެ. މި މާ ފަރިވީމާ ރަތްކުލައަށް ބަދަލުވެއެވެ. މިއީ ގޮނޑި ފައިބާ އެއްޗެކެވެ. ވިހަ ލަގޮނޑީ ވެލުގެ ދެކުލަ އެއް ހުރެއެވެ. އެއީ ރަތް ކުލައިގެ މާ އަޅާ ވެލާއި ރީނދޫ ކުލައިގެ މާ އަޅާ ވެލެވެ. ދިވެހި ބަހުން މިއަށް ވެހަތާން ވެސް ކިޔައެވެ.