ދިރުމާބެހޭ އިލްމު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Biology އިން)
Jump to navigation Jump to search

ދިރުމާ ބެހޭ އިލްމަކީ (Biology) ދިރޭ ތަކެއްޗާ ބެހޭ އިލްމެވެ.

[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]