Jump to content

ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޢަބުދުﷲ ޔާމީން ޢަބުދުލް ޤައްޔޫމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފަސްވަނަ ރައީސެވެ. އެމަނިކުފާނު ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ކުރެއްވީ 17 ނޮވެންބަރު 2013 އިން 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށެވެ.