ޢަބުދުއް ޞަމަދު ޢަބުދުﷲ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޑރ ޢަބުދުއް ޞަމަދު ޢަބުދުﷲ(ހ.ހުވަދޫ ) އަކީ ޑޮކްޓަރ އޮފް ފިލޯސަފީ ހައްދަވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ވާޒީރުކަން މީގެ ކުރިން ވަނީ އަދާކުރައްވާފައެވެ.