ޑިމޮކްރަސީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
2019 Democracy index.svg

ޑިމޮކްރަސީއަކީ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެކެވެ. މި ނިޒާމުގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުވެރި ފަރާތަކީ ރައްޔިތުން ނުވަތަ ރައްޔިތުން އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު އިންތިހާބުކުރާ މަންދޫބުންނެވެ.