ފްރާންސިސް ޒޭވިއަރ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ސެއިންޓް ފްރާންސިސް ޒޭވިއަރ އިން)
Jump to navigation Jump to search
ފްރާންސިސް ޒޭވިއަރ

ސެއިންޓް ފްރާންސިސް ޒޭވިއަރ އަކީ ޢީސާއީ ދީނުގެ އިސް ބޭފުޅެކެވެ.