އާޔާސޯފިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ ހާޖިޔާ ސޯފިޔާ އިން)
Jump to navigation Jump to search

އާޔާސޯފިޔާ އަކީ ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލުގައި ހުންނަ އިމާރާތެކެވެ.