މައި ޞަފްޙާ

ވިކިޕީޑިއާ އިން
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Main Page އިން)
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ދިވެހި ވިކިޕީޑިޔާ އަށް މަރުޙަބާ!
މިއެކުމާފާނަކީ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވެސް މިނިވަންކަމާ އެކު އުނިއިތުރު ގެނެވޭނެ އެކުމާފާނެކެވެ.
މިހާތަނަށް ދިވެހިބަހުން ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ މަޒްމޫނުގެ ޢަދަދަކީ 3,664 އެވެ.ވިކިޕީޑިޔާގެ ޚުލާޞާ · ސުވާލުތައް · އެހީ · ފިހުރިސްތު . ގިސްމުތައް · ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒުމޫނުތައް · ހުރިހާ މަޒުމޫނުތައް · ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟ · އިތުރު ޚަބަރު

ޖުލައި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ ތަޞްވީރު

Bird-feed.jpeg


Description

ތާރީޚުގެ ތެރެއިން ޖުލައި މަސް

އަދި އިތުރަށް...

ޖުލައި މަހަށް ހޮވާލެވިފައިވާ މަޒްމޫނު

ނޭވާލާ ނިޒާމް

އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑުގައިވާ ނޭވާލާ ނިޒާމް ބިނާވެގެންވަނީ ފުއްޕާމޭ، ވައިބޭރުވާ މަގުތައް، އަދި ނޭވާލުމުގައި ބައިވެރިވާ މަސްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. މިހުރިހާ ބައިތައް ގުޅިގެން ނޭވާލުމުގެ ތެރޭގައި ހަށިގަނޑަށް ސާފުވައި ނުވަތަ އޮކްސިޖަން ވެއްދުމާއި، ހަށިގަނޑުން ނުސާފުވައި ނުވަތަ ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ބޭރުކުރުމުގައި ބައިވެރިވެއެވެ. ފުއްޕާމޭ ގެ ތެރޭގައި ކުދި ވައިކޮތަޅުތަކުގެ ނިޒާމްގެ ތެރޭގައި އޮކްސިޖަން އާއި ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ލެޔާއި، ފުއްޕާމޭގައި ހިމެނޭ ގޭސް ނުވަތަ ވައި އެކުލެވޭ މާހައުލާއި ދެމެދު ޑިފިއުޝަން(Diffusion) ގެ އެހީގައި ބަދަލު ބަދަލުވެ ހުރެއެވެ. ލޭގެ ތެރޭގައި ހުންނަ ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ފަދަ ވިހަ ގޭސްތައް ވަކިކޮށް ބޭރުކުރުމަށް ނޭވާލާ ނިޒާމް އެހީތެރިވެދެއެވެ. ހަމަ މިހެން ހަށިގަނޑު ގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ހިތަށް އައިސް ހިތުން ފުއްޕާމެޔަށް ފޮނުވާލޭ އޮކްސިޖަން-މުއްސަދި ލެޔަކަށް ހެދުމަށް ފުއްޕާމޭ އެހީތެރިވެދެއެވެ. ހަމަ މިހެން ލެއިން ކުރިންވެސް ބުނިހެން ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ވަކިކޮށް ބޭރުކުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހިމެނޭ އެސިޑް-ބޭސް ގެ ހަމަހިފެހެއްޓުމަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެކެވެ. އަދި އިތުރަށް...


ދެނެވަޑައިގަންނަވަމުތޯ؟؟؟

ލޮނަކީ އިންސާނުން ދުނިޔޭގައި އުޅެން ފެށީއްސުރެ ތަފާތު ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރާ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރުމުގައި ލޮނަކީ ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ހުރުމަށް ވެސް ލޮނުގެ ދައުރު މުހިއްމެވެ. ނަމަވެސް ލޮނު މަ ގިނައިން ބޭނުންކުރުމަކީ ސިއްތަށް ގެއްލުން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފުރިހަމަ ތަރާދެއްދައި ލޮނު ބެނުންކުރަން އަބަދުވެސް ސަމާލުކަން ދޭން ވާނެއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ ލޮނު ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަފާތު ގޮތްތަކެވެ.

ހިނި މަދުކުރުން

ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަންނަ ތަންތަނަށް ލޮނު ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހިނި ގޭތެރެއަށް ވަނުން ވަރަށް މަދުވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުވަންނާނެއެވެ.

ވިނަ ފެޅުން ހުއްޓުވުން

ވިނަ ނުވަތަ ތޮނަ ހައްދަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ، އެތަނަކަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި، ހޫނުފެން އަޅާށެވެ. މިއީ ވިނަ ހެދުން ހުއްޓުވުމުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތިމާވެއްޓާ ރައްތެހި ގޮތެކެވެ.

މެހި މަދުކުރުން

މާ ގިނައިން މެހި އުޅޭ ތަނެއް ނަމަ ލޮނު ފެނުން ދޮވެލާށެވެ.

ސާފުކުރުން

ތަޅުންގަނޑަށް ބިހެއް ތެޅިއްޖެ ނަމަ، އޭގެ މައްޗަށް ލޮނު ބުރުވާލާފައި 20 އަކަށް މިނިޓު ފަހުން ސާފުކޮށްލާށެވެ. އޭރުން އުނދަގުލަކާ ނުލައި ސާފުކޮށްލެވޭނެއެވެ.

އަވަނުގައި ތައްލާފައި ހުންނަ އެކިތޮޅުތަކުގެ މައްޗަށް ލޮނު ކޮޅެއް ބުރުއްސާލާށެވެ. އަދި އަވަން ހޫނު ކުރުމަށް ފަހު މުލިން ހިހޫ ވީމާ އެ އެތިކޮލުތައް ނައްޓާލަން ދާދި ފަސޭހެ ވާނެއެވެ.

ސައިކުރާ މާ ބޮޑަށް ހަޑި ވެއްޖެނަމަ، 1/4 ޖޯޑު ލޮނު އަދި އައިސްކިއުބު ކުރައަށް އަޅައި އިރުކޮޅަކު ތަލުވާފައި ދޮޅު ގަޑިއިރު ވަންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފެން އަޅައި ސާފުކޮށްލާށެވެ.

ހަރުތޮށި ނެއްޓުން

ހަރުތޮށި ހުންނަ ތަކެތި ތޮށި ނެއްޓުމުގެ ގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ލޮނު ފެނަށް ލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އޭރުން ތޮށި ނައްޓަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

މަސްފިހާއިރު

މަސް ފިހާއިރު، އަލިފާންގަނޑުން ހުޅު ފަޅާނަމަ ލޮނުކޮޅެއް ބުރުވާލާށެވެ. އޭރުން ހުޅު ފެޅުން ހުއްޓި ގިނައިރު ހޫނު ހިފަހައްޓާނެއެވެ.

ކެއްކުން

ކައްކާ އެއްޗެއް މާ ފޮނި ގަދަވެއްޖެ ނަމަ، ކުޑަ ލޮނު ކޮޅެއް އަޅާލާށެވެ. ރަހަ ބަރާބަރު ވާނެއެވެ.އެންމެފަހުގެ ޚަބަރުތަކާއި އޭގެ ތަފްސީލް ވިދާޅުވުމަށް ހަވީރު . އާފަތިސް . މިއަދު . ހާމަ . ސަންގު. ހަމަރޯޅި. މިނިވަން . ޖަޒީރާ. ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގަންނަވާށެވެ.


We Welcome All Non-Dhivehi Speakers, As Equally As The Speakers Of Dhivehi Language

For non-Dhivehi/Mahl-speakers: If you have any comments or questions, you can leave a message in English, Hindi or Urdu HERE. See also Wikimedia Embassy and Local Divehi/Mahl Embassy. If you are interested in learning Divehi/Mahl language, see How to read Thaana script and Say it in Mahlއައު މަޒުމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ސުރުޚީ ލިޔުއްވާ!


އެހެނިހެން ބަސްބަހުން ވިކިޕީޑިޔާ

ވިކިޕީޑިއާ ގާއިމުކުރެވުނީ 2001 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ދިވެހި ވިކިޕީޑިއާގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުނީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

ތިޔަ ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތު ބަސްބަހުން މަޒުމޫނު ވިދާޅުވެ، އެ މަޒުމޫނުތަކަށް މަޢުލޫމާތު އިތުރުކޮށް ދެއްވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ އެހެންބަސްބަހުން ލިޔުއްވާފައިވާ މަޒުމޫނުތައް ވިދާޅުވެ ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ކޮށް މިވިކިޕީޑިއާ ގައި ޝާއިއު ވެސް ކުރެއްވިދާނެއެވެ.

އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާގައި މިހާތަނަށް 1,000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭ މަޒްމޫނު އެކުލެވިފައިވެއެވެ.


Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language


ވިކިޕީޑިޔާގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާގެ އަޚަވީ މަޝްރޫޢުތައް

ވީކިޕީޑިއާ އަކީ ލާވިޔަފާރީ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ، ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަން އިން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން އަދި ޢާއްމު އެކުމާފާނެކެވެ. ވީކިމީޑިއާ ފައުންޑޭޝަނުން ދުނިޔޭގެ ތަފާތު އެކި ބަސްބަހުން ލާވިޔަފާރީ ޢުޞޫލުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ އެތައް މަޝްރޫޢެއް ހިންގަމުންދެއެވެ.