ޢުޘްމާނުގެފާނު

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ހުޅި ޖަހާނެގޮތް
ވެރިކަން ކުރެއްވީ 644656
އުފަންވީ 580
ފިހުރިސްތު, []]
އަވަހާރަވީ ސައުދީ އަރަބިޔާ
މަދީނާ, ސަޢުދީ އަރަބިޔާ
Buried މަދީނާގައި


އުޘްމާންގެފާނު ދު ފގނހަރު އެވެ. އުޘްމާންގެފާފނފގހފގނަކީ ޤުރައިޝްވަންހައިގެ ދަރިކޮޅެއް ކަމުގައިވާ އުމަވީ ދަރިކޮޅުގެ ބޭފުޅެކެވެ. އުޘްމާންގެފާނަކީ އެބޭފުޅަކަށް އުމަވީ ދަރިކޮޅު ނިސްބަ ބައްޕާފުޅުގެ ފަރާނގހގޔހބޖކތްޕުޅުން ކީރިތި ރަސޫލާ އާއި ވަލމލމކރަށް ތިމާގެ ބޭފުޅެކެވެ. ނ ==އިސްލާމްވެ ވަޑައިގަތުން==/ ލ. ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ނަބީކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރީގައި ވެސް ؛/؛'/؛އަބޫބަކުރުގެފާނާއި އުޘްމާންގެފާނަކީ ވަރަށް/؛/؛ ގާ ން ޤަބޫލުފުޅު ކުރެއްވި ބޭކަލަކީ އުޘްމާންގެފާނެވެ.

ސިފަފުޅުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އުޘްމާނުގެފާނަކީއެކަލޭގެފާނުގެ ހަށިކޮޅުގެ ސިފަފުޅާއި، އަޚްލާޤީ ސިފަފުލުތައް ނުހަނު ފުރިހަމަ ބޭކަލެކެވެ. އެކަލޭގެފާނަކީ ރީތިކަމުގެ ގޮތުން ލާމަސީލް މިސާލެއް ކަމަށް ބުނެއެވެ. ކީރިތި ރަސޫލާ ޔގ ގހޔުޔުހޖކތފހގބހވޖކވޖބޔަވައި އުޘްމާންގެފާނު ފަދަ ރީތި އެހެން ބޭފުޅަކު ނުވާކަމުގައި އަސްޙާބް ބޭކަލުން ވިދާޅުވެއެވެ. އިސްލާމީ ރިވެތި އަޚްލާޤުގެ ރިވެތި މިސާލެއް ކަމުގައި އުޘްމާނުގެފާނު ބެލެވެއެވެ. ލަދުވެތިކަމާއި އިއްފަތްތެރިކަން، މަޑުމައިތިރިކަމާއި ދީލަތި ކަން، މިހިރީ ފާހަނގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެވެ. އުޘްމާނުގެފާނުގެ ދީލަތިފުޅުކަން މުސްލިމުންނަށް އެކި ފަހަރު ފަހަރަށް ފޯރާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފާހަނގަ ކުރެވޭ ބައެއްކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި މުސްލިމުން މަދީނާ އަށް ހިޖުރަ ކުރުމަށްފަހު ފެން ބޯނެ ވަޅެއް ނެތުމާއި އެކު ޔަހޫދީން ފެންވިއްކާ ވަޅެއް އެކަލޭގެފާނު އަމިއްލަފުޅަށް ބައްލަވައިގެން މުސްލިމުންނަށް ވަޤްފު ގުޔހކގހގހގޖހގޔގޖކކުރެއްވިއެވެ. އަދި ޖކގުފތ6ފހގޖލޖޮތަބޫކު ހަނގުރާމަ އަށް މުސްލިމުން ނިކުތް ހިނދު 30،000 މީހުން ހިމެނޭ ބޮޑު ލަޝްކަރުގެ 3/1 ޚަރަދު އުޘްމާނުގެފާނު އަމިއްލަ ފުޅު ތަކެތިން ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވިއެވެ. ހތޔރތރޔރތގޔރތޔހގހޔހރރޔހތހގގޔހތފހފޔހތރފއުޘްމާނުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެންވާ ވަރަށް މުހިންމު ޝަރަފެއް ކަމެއް ކަމުގައި ހިމެނޭ އެއް ކަމަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ ލޮބުވެތި ދެ ދަރިކަނބަލުންނާއި އެއްބޭކަނބަލަކަށް ފަހު އަނެއް ބޭކަނބަލަކާއި ކައިވެނި ކުރެއްވުގެ ޝަރަފެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ރުޤިއްޔާ އާއި ކައިވެނި ކުރެއްވުމަށްފަހު ހިޖުރައިން 02 ވަނަ އަހަރު އެކަމަނާ އަވަހާރަވުމުން ކީރިތި ރަސޫލާގެ ދެވަނަ ދަރިކަނބަލެއް ކަމުގައިވާ އުއްމުކުލްޘޫމް އާއި ކައިވެނި ފުޅު ހިޖުރައިން 03 ވަނަ އަހަރު އުޘްމާނުގެފާނާއި ކޮށްދެއްވިއެވެ. ހަމައެހެންމެ އިސްލާމްދީނުގެ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދެފަހަރަށް ހިޖުރަ ކުރެއްވުމުގެ ޝަރަފުވެސް އުޘްމާނުގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގެން ފައި ވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް އުޘްމާނުގެފާނަކީ އެބޭކަލުން ދުނިޔޭގައި ތިއްބަވަނިކޮށް ސުވަރުގެ ވަންތަ ވެރީން ކަމުގެ އުފާވެރި ޚަބަރު ލިބުނު 10 ބޭކަލުންގެ ތެރެއިން އެއްބޭކަލެކެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ހަޔާތްޕުޅުގައި އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި ކުރެއްވި ޚިދުމަތް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

އިސްލާމްވެވަޑައިގަތުމަށްފަހުކގނޖޖގހހގފގގުގުޔވގފވފޔފވުވގހުހިހިިޖޖިހޖހތމޖމގމބހޖގބމގބމބމމބމބބކފގރިޮޖފގުޔޖގޔޗފުވނތުހޖޔނިޮމޔހޔހޔހޔހޔހޔހރމިހވުވުވުވުވުވުޔިބުތފގޔފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގފގވފގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ގހކލ؛ދމ،ފކލ

އިސްލާމްދީނަށްޓަކައި މުދަލުން ގިނަގުނަ ހޭދަ ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން އުޘްމާނުގެފާނަކީ ހަށިކޮޅާއި ފުރާނަފުޅުން ޤުރުބާންވެ ވަޑައިގަތުމަށް އެއްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވާ ބޭކަލެކެވެ.


ސިލްސިލާ މަޒުމޫނުތަކުގެ ތެރެއިން
Allah1.png
އިސްލާމް


ޢަޤީދާ

 • ތައުހީދް
މުޙައްމަދުގެފާނު • ރަސޫލުންނާއި ނަބީން

ރުކުންތައް

ޝަހާދަތް • ނަމާދު
ރޯދަ • ޒަކާތް • ޙައްޖު

އަސްލުތައް އަދި ޝަރީޢާ

ޤުރުއާން • ސުންނަތް • ހަދީޘް
ފިޤުހު • ޝަރީޢާ • ކަލާމް • ތަޞައްވުފް

ތާރީޚް އަދި ލީޑަރުން

ޘަޤާފަތް އަދިމުޖުތަމަޢު

ކިޔެވުން • ހައިވާނުން • ފަންނުވެރިކަން
ކަލަންޑަރު • ކުޑަކުދިން
ޤައުމުތައް • ޢީދު
މިސްކިތް • ފަލްސަފާ
ޢުލޫމް • އަންހެނުން
ސިޔާސަތު • ދަޢުވާ

އިސްލާމި ނެރު
 v  d  e 

Wiki letter w.svg މި މަޒުމޫނަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މަޒުމޫނެއް ނޫނެވެ. މި މަޒުމޫނު ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވަން ބޭނުންފުޅު ނަމަ އިނގިރޭސި ވިކިޕީޑިއާ ގައި މި ޢުންވާނުގެ ދަށުން ލިޔެވިފައިވާ މަޒުމޫނު ބައްލަވައިގެން ތަރުޖަމާގެ ނުނިމި އޮތް ބައި ފުރިހަމަކޮށް ދެއްވާށެވެ. ކަނާތްފަރާތުގެ އަރިމަތީގައިވާ ފާލަންތަކުން އިނގިރޭސި ބަހުން އޮތް މަޒުމޫނަށް ވަޑައިގެންނެވޭނެއެވެ.