ސްޕައިޑަރ މޭން (ފިލްމު)

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ސްޕައިޑަރ މޭން
Spiderman movie.jpg
ސްޕައިޑަރ މޭން ގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ސޭމް ރެއިމީ
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ސްޓެން ލީ
Joseph M. Caracciolo
ވާހަކަ ލިޔުނީ ކޮމިކް ފޮތް:
ސްޓެން ލީ
ސްޓީވް ޑިޓްކޯ
ސްކްރީން ޕްލޭ:
ޑޭވިޑް ކޯޕް
ތަރިން ޓޯބީ މެގުއެއަރ
ވިލެމް ޑެފޯ
ކިރްސްޓެން ޑަންސްޓް
ޖޭމްސް ފްރެންކޯ
މިޔުޒިކް ޑެނީ އެލްފްމަން
ސިނެމެޓޮގްރަފީ ޑޮން ބާރގަސް
އެޑިޓިން އާރތާ ކޮބާރން
ބޮބް މޮރޮއުސްކީ
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ ކޮލަމްބިއާ ޕިކްޗާރސް
ސޮނީ ޕިކްޗާރސް އެންޓަރޓެއިންމެންޓް
ރިލީޒް ތާރީޚް(ތައް) 3 މޭއި 2002
ދިގުމިން 121 މިނެޓް.
ޤައުމު ޔޫ.އެސް.އޭ
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
ޚަރަދު ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $139,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Gross revenue Domestic:
$403,706,375
Worldwide:
$821,708,551
Followed by ސްޕައިޑަރ މޭން 2
އޯލް މޫވީގައިޑް ޕްރޮފައިލް
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް