ފަންވަތް:Infobox Television

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
{{{show_name}}}
{{{image}}}
{{{caption}}}
Genre {{{genre}}}
އުފެއްދީ {{{creator}}}
ޑިވެލޮޕް ކުރީ {{{developer}}}
ޕްރެޒެންޓް ކޮށް ދިނީ {{{presenter}}}
ތަރިން {{{starring}}}
Voices of {{{voices}}}
Narrated by {{{narrated}}}
Theme music composer {{{theme_music_composer}}}
Opening theme {{{opentheme}}}
Ending theme {{{endtheme}}}
އަސްލު  ދައްކާ ޤައުމު {{{country}}}
ބަހުރުވަ(ތައް) {{{language}}}
No. of seasons {{{num_seasons}}}
އެޕިސޯޑް ތަކުގެ އަދަދު {{{num_episodes}}} ([[{{{list_episodes}}}|List of episodes]])
ޕްރޮޑަކްޝަން
Produced by {{{producer}}}
Executive producer(s) {{{executive_producer}}}
Location {{{location}}}
Camera setup {{{camera}}}
ދިގު މިން {{{runtime}}}
ބްރޯޑްކާސްޓް
އަސްލު ދައްކާ ޗެނަލް {{{network}}}
Picture format {{{picture_format}}}
Audio format {{{audio_format}}}
އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ {{{first_run}}}
އެންމެ ފުރަތަމަ ދެއްކީ {{{first_aired}}} –
Chronology
Preceded by {{{preceded_by}}}
Followed by {{{followed_by}}}
Related shows {{{related}}}
އިތުރު ފާލަންތައް
[{{{website}}} ރަސްމީ ވެބްސައިޓް]
IMDbގެ ޕްރޮފައިލް
TV.comގެ ޚުލާސާ