މޯންސްޓާރސް، އިންކް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
މޯންސްޓާރސް، އިންކް.
Movie poster.JPG
މޯންސްޓާރސް، އިންކްގެ އިޝްތިހާރު ކުރެވުނު ޕޯސްޓަރެއް
ޑައިރެކްޓް ކުރީ ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ލީ އަންކްރިޗް (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޑޭވިޑް ސިލްވާރމަން (ކޯ-ޑައިރެކްޓަރ)
ޕްރޮޑިއުސް ކުރީ ޑާރލާ އެންޑަރސަން
ޖޯން ލެސެޓާރ
ވާހަކަ ލިޔުނީ ޖިލް ކަލްޓަން
ޕީޓާރ ޑޮކްޓަރ
ރަލްފް އެގްލްސްޓަން
ޖެފް ޕިޖަން
ތަރިން ޖޯން ގުޑްމަން
ބިލީ ކްރިސްޓަލް
ޖެނިފަރ ޓިލީ
ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރީ Buena Vista Distribution
ދިގުމިން 92 މިނެޓް
ބަހުރުވަ އިނގިރޭސި
ޚަރަދު ލަފާ ކުރެވޭގޮތުގައި $115،000،000 އެމެރިކާ ޑޮލަރު
Gross revenue Domestic: $255,873,250
Worldwide: $525,366,597
Preceded by ޓޯއި ސްޓޯރީ 2 (1999ގައ)
Followed by ފައިންޑިންގ ނީމޯ (2003ގައި)
އޯލް މޫވީގައިޑް ޕްރޮފައިލް
އައި.އެމް.ޑީ.ބީ ޕްރޮފައިލް