ކެރެޓް

ވިކިޕީޑިއާ އިން
ފުންމަވާ: ސަމުގާ, ހޯއްދަވާ
ތަފާތު ކުލައިގެ ކެރެޓްތައް

ޞިއްޙީ ފައިދާ

  • މައިމީހާގެ އުރަމަތީގައި އުފެދޭ ކިރުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކޮށްދީ، އޭގެ ބާރު ގަދަކުރުން.
  • ހަން. ނިޔަފަތި، އަދި އިސްތަށީގެ ޞިއްޙަތު ރަގަޅު ކޮށްދިނުން.
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭނުންކުރާނަމަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކޮށްދީ، ކޮލެސްޓީރޯލް ލޭގައި އެކުލެވޭ މިންވަރު ދަށްކޮށްދިނުން.
  • ކެރެޓްގައި ބީޓާ ކެރޮޓީން ހުރެއެވެ. މިއީ ކެންސަރާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންޓި އޮކްސިޑެންޓެކެވެ.
  • ކޮންމެ ދުވަހަކު ކެރެޓް ޖޫސް ބޯނަމަ އެކިއެކި އިންފެކްޝަން ތަކުން ހަށިގަނޑު މިންޖުވުމަށް މަގުފަހި ކުރެއެވެ.
  • ކެރެޓް ލޮލުގެ ފެނުން ރަގަޅުކޮށްދީ، ވިސްނުން ރަގަޅުކޮށް ދެއެވެ.
  • ކެރެޓް ލޭގައި ހަކުރު އެކުލެވޭ މިންވަރު ތަންޒީމް ކުރުމުގައި އެހީތެރި ވެއެވެ.
  • ގޮހޮރުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކެރެޓަކީ ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ. އެއީ ކެރެޓްގައި ފައިބަރު އެކުލެވޭތީ އެވެ.


އަދި އިތުރަށް ބައްލަވާލައްވާ


އިތުރު ފާލަންތައް

Wikibooks
ވިކިފޮތް ކުކްބުކްގައި މިމަޒްމޫނާ ގުޅޭ މަޒްމޫނެއް ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވޭ!