އެންޓޮމޮލޮޖީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Entomology އިން)
Jump to navigation Jump to search

އެންޓޮމޮލޮޖީ އަކީ ސޫތްޕާ ބެހޭ އިލްމީ ދިރާސާއެވެ.