ދިރާގު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
(މިސްރާބުކުރެވުނީ Dhiraagu އިން)
Jump to navigation Jump to search
ދިރާގު
ބާވަތް އަމިއްލަ
55% ހިއްސާ ދިވެހި ސަރުކާރު، 45% ހިއްސާ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް
Founded October 1, 1988 - Joint venture of Maldivian Government and Cable and Wireless
Headquarters Malé, Maldives (head office)
Key people Ismail Rasheed, CEO
Industry Telecommunications
Products Telephony
GSM
Internet
Paging
Revenue N/A
ވެބްސައިޓް www.dhiraagu.com.mv

ދިރާގަކީ 1988 ގައި ޤާއިމް ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓެލެކޮމިޔުނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ދޭންފެށި ފަރާތެވެ.

ތާރީޚް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

މުހިންމު ކަންތައްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • 1988 : ރަސްމީ ގޮތުން ދިރާގު ޤާއިމް ކުރެވުނީ 1 އޮކްޓޯބަރ 1988 ގައެވެ.
  • 1989 : މާލޭގައި ކޭބަލް އަޕްގްރޭޑް ކުރެވުން.
  • 1991 : ޕޭޖިންގގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވުން.
  • 1996 : އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފް ކުރެވުނެވެ. "ނެޓް ލިންކް" ގެ ނަމުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފަހުން މިނަން ދިވެހިނެޓް ގެ ނަމަށް ބަދަލް ކުރެވުނެވެ.
  • 1997 : "ދީމޮބައިލް" ގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ މޯބައިލް ފޯންގެ ޚިދުމަތް ދެވެން ފެށުނެވެ.
  • 1999 : މޯބައިލް ފޯންގެ ޚިދުމަތު ޖީ.އެސް.އެމް އަށް ބަދަލް ކުރެވުނެވެ.
  • 2005 : 23 ޖޫން 2005، ގައި ދިރާގު ލޯގޯ އާއޮ ކުލަ ބަދަލުކުރިއެވެ.


އިތުރު ފާލަންތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]