ޤިސްމު:ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތައް އުފެދިފައިވަނީ ބައިބަޔަށެވެ. ގުދުަތީ ގޮތުން ރާއްޖެ އުފެދިފައިވަނީ 26 އަތޮޅުގެ މައްޗަށެވެ. އެހެނަސް އިދާރީ ހިންގުމުގެ ފަސޭހައަށް ޓަކައި މިހާރު އަތޮޅުތައް ބެހިފައިވަނީ 20 އަތޮޅުގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ ކުރީގައި 13 އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށް މުޅި ރާއްޖެ ބެހާލެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވެއެވެ.

ގިސްމު "ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތައް" ގައިވާ މަޒުމޫނުތައް

މި ޤިސްމުގައި ހިމެނެނީ ހަމައެކަނި މިސަފްޙާއެވެ.