ޚިޔާލު:ބޮޑުފުޅަދޫ (އއ. އަތޮޅު)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މިސަފްހާގއި ރަށުގެ ނަން ދީފައި އެވނީ ނުބައިކޮށެވެ. ރަނގަޅު ގޮތަކީ ބޮޑުފޮޅުދޫ އެވެ.