Jump to content

ޝަޝީ ކަޕޫރު: Difference between revisions

No edit summary
 
==އިތުރު ފާލަންތައް==
* [http://www.bollywood501.com/classic_m/shashi_kapoor/index.html Biographyހޮލީވުޑް501.ކޮމް andގައި photosޝަޝީ fromކަޕޫރުގެ Hollywood501.comބަޔޯގްރަފީ އަދި ފޮޓޯތައް]
*[http://www.junglee.org.in/shashik.html Biographyކަޕޫރު fromއާއިލާގެ theވެބްސައިޓުގައި Kapoorޝަޝީގެ family websiteބަޔޯގްރަފީ]
* {{imdb name|id=0004434|name=Shashiޝަޝީ Kapoorކަޕޫރު}}
*[http://www.mtv.com/movies/person/32587/bio.jhtml BiographyB from mtvއެމްޓީވީ.comކޮމް ގައި ޝަޝީގެ ބަޔޯގްރަފީ]
* [http://www.hinduonnet.com/thehindu/thscrip/print.pl?file=2005013101660100.htm&date=2005/01/31/&prd=mp& Ofއޮފް Jenniferޖެނިފަރ andއެންޑް MTRއެމްޓީއާރް]
{{CinemaofIndia}}