ޖަސަރީ

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ

ޖަސަރީ ބަހަކީ އިންޑިޔާގެ ޔޫނިޔަން ޓެރިޓަރީ އޮފް ލަކްޝަދީބުގައި މޮށިއުޅޭ ބަހެކެވެ. މި ބަސް އެންމެ ގާތްކަން ބޮޑީ މަލަޔާޅަމާއެވެ.