ލޫދިފާ(ފިލްމް)

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
ލޫދިފާ
ފައިލު:22- LOODHIFA.jpg
ލޫދިފާ ގެ ޕޯސްޓަރެއް
Directed byމޫމިން ފުއާދު
Produced byނޫރު އެން މޫވީސް
ޙުސައިން ނޫރައްދީން
Written byމޫމިން ފުއާދު
Starringރަވީ ފާރޫޤް
މަރިޔަމް އަފީފާ
މުޙައްމަދު ރަޝީދު (ދަރާ)
ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް
އަހުމަދު އާސިމް
އިސްމާޢީލް ރަޝީދު
ފާތިމަތު އާޒިފާ
އަހުމަދު އާސިމް
މަރިޔަމް ޝަކީލާ
Music byމުހައްމަދު އިކްރާމް
Cinematographyހުސައިން މުނައްވަރު
Release dates
14 ފެބުރުއަރީ 2011
Running time
240 މިނެޓް
Languageދިވެހި

ލޫދިފާ އަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ނިކުމެފައިވާ ދިވެހ ފިލްމެކެވެ.

 • ނަން : ލޫދިފާ
 • ތަރިން : ކޮޕީއިއްސެ، އަފީ، ރަވީ، އަލީ ވަހީދު، އާސިމް، ދަރާ ރަޝީދު، ޝަކީލާ، އާޒިފާ، ކުޑަ ހައްޖަ، ސައީދު، މުނައްވަރު، ޒިޔާ، ނިޝާ
 • ޑައިރެކްޓަރ : މޫމިން ފުއާދު
 • ވާހަކަ : މޫމިން ފުއާދު
 • ސްކްރީން ޕްލޭ : މޫމިން ފުއާދު
 • ޕްރޮޑިއުސަރ : ޙުސައިން ނޫރައްދީން (ނޫރު)
 • ސްޓޫޑިއޯ: ނޫރު އެންޑް މޫވީސް
 • ސިނެމަޓޮގްރަފީ : ޙުސައިން މުނައްވަރު
 • އެޑިޓިންގ : އަހުމަދު އާސިމް
 • މިއުޒިކް : މުހައްމަދު އިކްރާމް
 • ތީމް ލަވައިގެ މިއުޒިކް : ޝާޒް އަދި ފޯޑް
 • ވިޝުއަލް އިފެކްޓްސް : އަހުމަދު ޝިހާމް
 • ފިލްމްގެ ވައްތަރު : ކްރައިމް / ޓްރެޖެޑީ ޑްރާމާ
 • ފިލްމްގެ ބަޖެޓް: 6 ލައްކަ ރުފިޔާ
 • ނިކުތް ތާރީޚް: 14 ފެބްރުއަރީ 2011
 • ފިލްމް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވަނީ : 18 އަހަރުން މައްޗަށް