ފޫޅުދަނޑިވައި

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފޫޅުދަނޑިވައި އަކީ ޅަފަތުގައި ކުދިންގެ ފޫޅަށް ގެއްލުންލިބިގެން ވާކަމެކެވެ. މިބަލީގައި ވާގޮތަކީ ބަނޑުގައި ރިހުން އަދި ބައެއް ފަހަރު ފޫޅު ފުއްޕުން ކުރިމަތިވަނީ އެވެ.