ފަންވަތް:Wikipedialang

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 1000,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

English (އިނގިރޭސި ބަސް) ·

އެ ބަހަކުން ވީކިޕީޑިއާ އެކުމާފާނު ގައި 100,000 އަށް ވުރެ ގިނަ މައުޟޫއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ބަސްތައް

Deutsch (ޖަރުމަން ބަސް) · Français (ފަރަންސޭސި ބަސް) · Italiano (އިޓަލީ ބަސް) · 日本語 (ޖަޕާނު ބަސް) · Nederlands (ލަންދޭސި ބަސް) · Polski (ފަލޭސި ބަސް) · Português (ފުށެތިކާލު ބަސް) · Svenska (ސުވަދޭސި ބަސް)

Complete list · Multilingual coordination · Start a Wikipedia in another language