މެމްބަރުގެ ވާހަކަ:87.107.6.10

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search
Societytmp.png Your IP Address (87.107.6.10) may be Blocked From Editting This Wikipedia


Hello and Thank you for your contributions. You are free to edit any page in this wikipedia, Please be considered that Wikipedia is not a place for vandalisation and filth. Our team has been contributing for beneficial purposes for the whole community. So Please Be a part of the solution not a paret of the problem. please be noted that if by any chance Vandalism is being repeated by your IP address 87.107.6.10 We would have to block your from further editting this wikipedia.

It is also adviced to make a user name for editorial purposes.

Thank You again!!

May 2007[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

Removing contents from page Iran[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

You are rquested not to vandalise any page of the wikipedia. Respect and obey the rules and regulations of wikimedia foundation. Thanksyou!

--Glacious 14:26, 27 މެއި 2008 (UTC)


މިސަފްހާއަކީ މެމްބަރުކަން ޙާސިލް ނުކޮށް މިވިކިޕީިއާއަށް އުނިއިތުރު ގެންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ ޚިޔާލު ސަފްހާއެވެ. މިމެމްބަރ ދެނެގަތުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންކުރަނީ އެތައްހާސް ބޭފުޅެންނެއް ބޭނުންކުރައްވަފާނެ މިއައި.ޕީ އެޑްރެސް އެވެ.

މިފަދަ މެސެޖް ލިބިގަތުމަށް ތިބޭފުޅާ ބޭނުން ނުވާނަމަ މިވިކިޕީޑިއާގެ މެމްބަރުކަން ޙާޞިލް ކުރައްވާށެވެ. މެމްބަރުކަން ޙާސިލްކުރައްވާފައިވާ ނަމަ އުނިއިތުރު ގެންނަވައި މަޒްމޫނުތައް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވުމަށް މެމްބަރުގެ ނަމުން ވަދެވަޑައިގަންނަވާށެވެ.