މުހައްމަދު ވިޝާމް

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search


ޑރ. މުހައްމަދު ވިޝާމް އަކީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް އަދި، ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސްގެ ކުރީގެ ޕްރޮޑިއުސާރ ޖާނަލިސްޓްއަދި، މިނިސްޓްރީ އޮފްޖެންޑަރ އަދި ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކުރީގެ އެޑްވަެިޒަރެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީ އަދި ޑަބްލިއު. އެޗް. އޯ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑޜ. ވިޝާމް ޗަނީ ކޮވިޑް މާލޭ ފެނުގެ ކާރިސާ އަދި ކޮވިޑް 19 އިމަންޖެންސީ ހާލަތުގައި، ރައްޔިތުން ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެފައެވެ. އަދި ނަފްސާނީ އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމުގެ ފެންވަރުބެލުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައެއް ރަށްރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

ޙޮވިފައިވާ މަގާމުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ޑރ، ވިޝާމް ވަނީ މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސް މެމްބަރުކަން، އަދި ކެއަ ސޮސައިޓީގެ ޑީރެކްޓަރުކަން ކުރައްވާފައެވެ.