މަސްގަނޑުގެ ކެންސަރު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

މަހަށްޖެހޭ ކެންސަރ(އިނގިރޭސި ބަހުން: Soft Tissue sarcoma)ު އަކީ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ހިސާބަކަށް ވެސް ޖެހިދާނެ ކެންސަރެކެވެ. މިއީ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށުން ފެންނަ ހިސާބުގައި އުފެދޭ ކެންސަރަކަށްވާތީ، މިބާވަތުގެ ކެންސަރު ޖެހިއްޖެނަމަ ވަރަށް ފަސޭހައިން އެކަން ދެނެގަނެވެއެވެ. އެންމެ އާންމުކޮށް މިކެންސަރު ޖެހެނީ އަތްފައި އަދި ބަނޑަށެވެ. މިއީ އެހާ އާންމު ކެންސަރެއް ނޫނެވެ.

ސަބަބު[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ވަކި ސަބަބެއް އަދި ހޯދިފައެއް ނެތެވެ.

އަލާމާތްތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

ބަލިޖެހިފައި ހުންނަ ހިސާބު އުފުލި، ގަނޑުގޮތަށް އެހިސާބު ހަރުވެފައި ހުރުމާއެކު، މަޑުމަޑުން ބޮޑުވަމުން ދިއުން ( މިއީ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން ހަރުވެ އުފުލިފައިވާ ތަނަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްދުވަހު އުފުލި ހަރުވެފައި، އަނެއްދުވަހު އޭގެ އަސަރެއް ނުހުންނަ ކަހަލަ ތަނަކަށް ވެސް ވެގެންނުވާނެ އެވެ.) މަހަށް ކެންސަރު ޖެހިފައިވާކަން އެނގޭނީ ކެންސަރު ޖެހިފައިވާ ހިސާބުން އެތިކޮޅެއް ނަގައި ޓެސްޓްކޮށްގެންނެވެ.

ފަރުވާ[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • އޮޕަރޭޝަން ކުރުން
  • ރޭޑިއޭޝަން ދިނުން
  • ކީމޯތެރަޕީ ދިނުން

ބަލީގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލައި ފަރުވާ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ކަނޑައަޅާނީ ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރެކެވެ.

މަރުޖިޢުތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ކެންސަރު ދެނެގަންނާނީ ކިހިނެއް؟ - މުހައްމަދު އިސްމާޢީލްފުޅު، މއ.މާފުނަ - 2005