ވިކިޕީޑިއާ:ސުވާލު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

ފަރާއިޟްގެ ޢިލްމާއި ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވަފާނަންތޯއެވެ. ވާރުތަ މުދަލާއި ގުޅިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާރުތަވެރިންނާއި، ވާރުތަވާ ގޮތާއި އޭގެ މިސާލެއްވެސް ބޭނުމެވެ.