އާގަތުން

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އާގަތުން އަކީ ބައްޔެއްގެ ނަމެވެ. މިބަލީގައި ވާގޮތަކީ ދުލަށްވެފައި ހުންނަ ގޮތަކުން ބަސްބުނަށް ދަތިވެ، އަޅައަޅައިގަންނަގޮތް ވަނީއެވެ.