އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު

ވިކިޕީޑިއާ އިންވިކިޕީޑިއާ
Jump to navigation Jump to search

އައްޝައިޚް އިބްރާހީމް އަޙުމަދު އަކީ ފ.ނިލަންދޫ އަށް އުފަން ޢިލްމީ ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާވަނީ ސަރުކާރުގެ ތަފާތު މަގާމް ތައް ފުރުއްވާފައެވެ. އަދި އުވިގެންދިޔަ ޚާއްޞަ މަޖިލިހުގެ ފ.އަތޮޅުގެ މެންބަރުކަން ވެސް އިބްރާހީމް އަހުމަދު ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އިބްރާހީމް އަހުމަދު އަޚީ ތާރީޚުގެ ދާއިރާއިން އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގެ ދުބާއީގައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް ޔުނިވަސިޓީގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަ ކުރައްވާފައެވެ.


ތައުލީމް ޙާޞިލް ކުރެއްވުން[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • މައުހަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ
  • އަރަބު އިމާރާތު ޔުނިވަސިޓީ - ދުބާއީ

އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާތައް[އުނިއިތުރު ގެންނަވާ]

  • ދިވެހި މުދައްރިސް: މައުހަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ
  • ގުރުއާން މުދައްރިސް : މައުހަދުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ
  • އެސިސްޓެންޓް ލެކްޗަރަރ : ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
  • އެގްޒަމިނޭޝަން އޮފިސަރ : ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން
  • އާންމު މެންބަރު: ޖުޑިޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން